FANDOM


Welcome to the Wiki!

SynopsisEdit

It was a normal day for everyone at Akademi High School, until one day, all of the students and teachers were captured. They were placed in an unknown place, far away, and are now forced to kill each other if they want to survive!

Based on Yandere Simulator, Danganronpa, and The Hunger Games.

ParticipantsEdit

Total: 60

 • Ayano Aishi
 • Robot-chan
 • Taro Yamada
 • Osana Najimi
 • Amai Odayaka
 • Kizana Sunobu
 • Oka Ruto
 • Asu Rito
 • Muja Kina
 • Mida Rana
 • Osoro Shidesu
 • Hanako Yamada
 • Megami Saikou
 • Kuu Dere
 • Sakyu Basu
 • Inkyu Basu
 • Musume Ronshaku
 • Yui Rio
 • Yuna Hina
 • Koharu Hinata
 • Mei Mio
 • Saki Miyu
 • Kokona Haruka
 • Haruto Yuto
 • Sota Yuki
 • Hayato Haruki
 • Ryusei Koki
 • Sora Sosuke
 • Riku Soma
 • Geiju Tsuka
 • Gema Taku
 • Pippi Osu
 • Midori Gurin
 • Ryuto Ippongo
 • Mai Waifu
 • Uekiya Engeika
 • Miyuji Shan
 • Budo Masuta
 • Sho Kunin
 • Juku Ren
 • Shima Shita
 • Mina Rai
 • Kokuma Jutsu - will have eye injured
 • Supana Churu- will have eye injured
 • Chojo Tekina - will have eye injured
 • Shin Higaku
 • Daku Atsu - will have eye injured
 • Fureddo Jonzu
 • Kaga Kusha
 • Genka Kunahito
 • Kocho Shuyona
 • Reina Nana
 • Natsuki Anna
 • Rino Fuka
 • Shiori Risa
 • Karin Hana
 • Kaho Kanon
 • Kyoshi Taiso
 • Nasu Kankoshi
 • Nemesis

Deaths:

 • Sho Kunin
 • Natsuki Anna
 • Koharu Hinata
 • Muja Kina
 • Mai Waifu
 • Daku Atsu - will have eye injured
 • Mina Rai
 • Nemesis
 • Saki Miyu
 • Shima Shita
 • Kizana Sunobu
 • Ryusei Koki
 • Osoro Shidesu
 • Shin Higaku
 • Ryuto Ippongo
 • Megami Saikou
 • Nasu Kankoshi
 • Midori Gurin
 • Asu Rito
 • Karin Hana
 • Yui Rio
 • Supana Churu- will have eye injured
 • Geiju Tsuka
 • Chojo Tekina - will have eye injured
 • Mei Mio
 • Shiori Risa
 • Kyoshi Taiso
 • Reina Nana
 • Sakyu Basu
 • Genka Kunahito
 • Fureddo Jonzu
 • Yuna Hina
 • Oka Ruto
 • Mida Rana
 • Juku Ren
 • Riku Soma
 • Pippi Osu
 • Hayato Haruki
 • Sora Sosuke
 • Budo Masuta
 • Uekiya Engeika
 • Gema Taku
 • Haruto Yuto
 • Robot-chan
 • Miyuji Shan
 • Musume Ronshaku
 • Kaho Kanon
 • Inkyu Basu
 • Hanako Yamada
 • Taro Yamada
 • Amai Odayaka
 • Kocho Shuyona
 • Kaga Kusha
 • Osana Najimi
 • Kokona Haruka
 • Rino Fuka
 • Kuu Dere
 • Sota Yuki
 • Kokuma Jutsu - will have eye injured
 • Ayano Aishi (winner)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.